كمپ جمع بندي پايان تابستان


 به لطف خداوند اميد بخش و دوستدار خوشبختي،كمپ تابستانه ٩٢ برگزار گرديد...منتظر خبر هاي بعدي باشيد.