رتبه های دورقمی کنکور سال 1397


در کنکور سال 1397 پنج رتبه ی تک رقمی و دو رقمی از برنامه های (محمد مهدی مستغنی)  استفاده کرده اند.

 

 

1.نیما سالم احیم.....رتبه 3 سهمیه و 25 منطقه یک....مهندسی کامپیوتر شریف

 2.سارامصطفوی.....رتبه 26 منطقه یک....پزشکی شیراز

3.زهرا اسفندیاری....رتبه 41 منطقه یک....پزشکی شیراز

4.درنا دهقانی....رتبه 39 منطقه یک....مهندسی کامپیوتر شریف

5.علیرضا شعبان پور....رتبه 58 منطقه یک...پزشکی شیراز