سوالات قلم چی 95-96


با سلام به شما دانش آموزان خوب کنکور 96

آرمون 8 بهمن قلم چی رشته ریاضی 95

پاسخ تشریحی

کلید

 

 

--------------------------------------------

 سوالات آزمون قلم چی 8 بهمن تجربی 95

پاسخ تشریحی

کلید

---------------------------------------------------------

سوالات آزمون قلم چی 24 دی رشته ریاضی

پاسخ آزمون

کلید

 

 

--------------------------------------------------------------------

سوالات آزمون قلم چی 24 دی 95 تجربی

پاسخ آزمون قلم چی

کلید آزمون

 

 -------------------------------------------

 سوال رشته ریاضی 3 دی ماه

 

پاسخ رشته ریاضی 3 دی ماه

 

کلید رشته ریاضی

 

 ----------------------------------------------

 سوال اختصاصی تجربی 3 ذی ماه

پاسخ اختصاصی تجربی 3 دی ماه

سوال عمومی 3 دی ماه

پاسخ  3 دی ماه

کلید 3 دی ماه تجربی

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------

سوال و پاسخ آزمون 5 آذر سال 1395 رشته ریاضی

 

کلید

 

 

------------------------------------------------------------------------------

سوال و پاسخ آزمون 5 آذر سال 1395 رشته تجربی

 

کلید

 

 

-----------------------------------------------------------------

سوالات آزمون 21 آبان رشته ریاضی

 

پاسخ تشریحی

 

پاسخ کلیذی

 

 

 

------------------------------------------------------------------------

سوالات آزمون 21  آبان رشته تجربی سال 1395

 

پاسخ تشریحی

 

پاسخ کلیدی

 

 

 

--------------------------------------------

سوالات آزمون 7 آبان رشته ریاضی سال 1395

پاسخ تشریحی رشته ریاضی

پاسخ کلیدی رشته ریاضی

---------------------------------------------------------------------------------

سوالات آزمون قلم چی 7 آبان رشته تجربی سال 1395

 

پاسخ تشریحی 7 آبان سال 1395 رشته تجربی

 

پاسخ کلیدی 7 آبان 1395 رشته تجربی

 

 

 

------------------------------------------------------

سوالات آزمون قلم چی 23 مهر تجربی 95

پاسخ تشریحی و کلید تجربی 95

 

------------------------------------------

 

سوالات آزمون قلم چی 23 مهر رشته ریاضی 95

 

پاسخ تشریحی و کلید رشته ریاضی