گزینه 2 سال تحصیلی 95-94


 

سوالات فیزیک و شیمی گزینه 2 بسیا بسیار سطح خوبی رو دارا می باشد.

1.آزمون 24 مهر تجربی

2.آزمون 6 آذر تجربی 94

3.آزمون 27 آذر تجربی 94

4.آزمون 25 دی 94

5.آزمون 23 بهمن 94

6.آزمون 21 اسفند 94