صفحه ویژه سوالات قلم چی یازدهم تجربی


با سلام

سوالات 5 آبان 96 رشته تجربی

پاسخ تشریحی

کلید

 

==================================================================================

سوالات 5 آبان 96 رشته ریاضی

پاسخ تشریحی

کلید

 

-------------------------------------------------

سوالا ت قلم چی 21 مهر سال 96 تجربی

کلید ازمون

پاسخ تشریحی

-----------------------------------------------------------------

سوالات قلم چی 21 مهر سال 96 ریاضی

کلید ازمون

پاسخ تشریحی